Każda z osób fizycznych i prawnych jest zobowiązana do płacenia podatków. Przy wywiązywaniu się z tego zobowiązania Ustawodawca daje przywilej przekazania 1,5% podatku dowolnie wybranej organizacji posiadającej status organizacji pożytku publicznego, na cele zgodne z jej działalnością statutową.

Dzięki współpracy naszej parafii z Fundacją „Światło-Życie” możemy na jej konto (od roku 2023) dokonywać odpisów 1,5% podatku, które to środki zostaną przekazane na podejmowaną przez parafię działalność, będącą zgodną z celami Fundacji.
Aby skorzystać z tej możliwości, w zeznaniu podatkowym należy podać nr KRS Fundacji: 0000071891 oraz w polu „informacje uzupełniające – cel szczegółowy 1,5%” wpisać „Orzegów”.

Inną możliwością wsparcia parafii są darowizny wpłacane na konto bankowe parafii, z przeznaczeniem na cele kultu religijnego, które można odliczyć od dochodu. Łączna wartość odpisu dla osób fizycznych nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty stanowiącej 6% dochodu, natomiast dla osób prawnych 10% dochodu.

Darowizny można wpłacać na następujący rachunek bankowy:
Parafia Michała Archanioła ul. św. Królowej Jadwigi 8; 41-704 Ruda Śląska 4
BNP PARIBAS, nr 62 2340 0009 7570 2460 0000 0016

Poniżej znajdują się informacje dotyczące powyższego odpisu, jak również dane dotyczące odpisów na cele charytatywno-opiekuńcze parafii.

Osoby fizyczne przekazują darowizny według zasad:
Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt. 9b i pkt. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przedmiotem odliczania od dochodu mogą być darowizny na cele kultu religijnego, których łączna wartość z tytułów określonych w ust. 1 pkt. 9 nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty stanowiącej 6% dochodu.
Odliczanie jest możliwe, jeżeli wysokość darowizny jest udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego. Limit 6% nie ma zasto-sowania do darowizn na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą, przy czym darowizny w tym przypadku podlegają odliczaniu nielimitowanemu do wysokości podstawy opodatkowania. Również te darowizny podlegają udokumentowaniu dowodem wpłaty na rachunek banko-wy obdarowanego oraz dodatkowy warunek, to przedstawienie darczyńcy przez kościelną osobę prawną – w okresie dwóch lat od dnia przekazania darowizny – sprawozdania o przeznaczeniu jej na działalność charytatywno-opiekuńczą.
Definicji kultu religijnego nie zawiera ustawa. Można posłużyć się w tym przypadku słownikiem języka polskiego i urzędowymi interpretacjami, które stwierdzają, iż celom kultu religijnego służą działania, które odnoszą się do praktyk, obrzędów i uroczystości religijnych, jak też dotyczące obiektów sakral-nych i związanej z nimi infrastruktury.

Darowizny od osób prawnych:
Zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt. 7 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przedmiotem odliczenia od dochodu mogą być darowizny na cele kultu religijnego – łącznie do wysokości nieprzekraczającej 10% dochodu.
Ustawa nie zawiera definicji pojęcia „kultu religijnego”. Według Słownika języka polskiego kult religijny oznacza ogół obrzędów religijnych jakiejś religii, całokształt czynności religijnych.
Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 24.02.2010 r. (kierując się definicją słownikową) stwierdził, że celom kultu religij-nego służą działania, które odnoszą się do praktyk, obrzędów i uroczystości reli-gijnych, jak też dotyczące obiektów sakralnych i związanej z nimi infrastruktury.
Odliczeniu podlega tylko darowizna właściwie udokumentowana, tj. dowodem wpłaty na rachunek obdarowanego.
Ponadto podatnicy mogą odliczyć darowizny przekazane kościelnym oso-bom prawnym na działalność charytatywno-opiekuńczą, w pełnej wysokości, a to na mocy art. 55 ust. 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. nr 29, poz. 154 ze zm.). Warunkiem odliczania takiej darowizny jest przedstawienie przez kościel-ną osobę prawną pokwitowania odbioru oraz – w okresie dwóch lat od dnia przekazania darowizny – sprawozdania o przeznaczeniu jej na działalność charytatywno-opiekuńczą.