Termin Mszy św. ślubnej ustalamy w Kancelarii Parafialnej odpowiednio wcześniej (można wstępnie zrobić to już i rok wcześniej). Na spisanie protokołu przedślubnego umawiamy się w kancelarii na pół roku wcześniej zaś najpóźniej trzy miesiące przed ustaloną datą ślubu.

Wymagane są  następujące dokumenty: 

  1. Aktualny (tzn. nie starszy niż 6 miesiące) świadectwo chrztu obojga narzeczonych.
  2. Świadectwo ukończenia katechezy z zakresu szkoły ponadpodstawowej.
  3. W przypadku zawierania małżeństwa konkordatowego (małżeństwo kanoniczne pociągające za sobą skutki przewidziane w prawie polskim) wymagany jest ważny dokument z Urzędu Stanu Cywilnego o braku przeszkód cywilnych do zawarcia małżeństwa (ważność kończy się po sześciu miesiącach od momentu wystawienia).
  4. Dowody osobiste narzeczonych (w czasie spisania protokołu)
  5. Dane świadków (imię, nazwisko, data urodzenia, adres).
  6. Jeżeli kandydaci zawarli już związek cywilny przedstawiają stosowny akt, w przypadku wdów i wdowców konieczny jest także akt zgonu małżonka
  7. Zaświadczenie ukończenia nauk przedmałżeńskich
  8. Zaświadczenie z Poradni Życia Rodzinnego

Nauki Przedmałżeńskie oraz Poradnia Życia Rodzinnego dla narzeczonych w naszej parafii: http://orzegow.net/kancelaria/zycie-sakramentalne