Osoby fizyczne przekazują darowizny wg zasad:

Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt. 9b i pkt. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przedmiotem odliczania od dochodu mogą być darowizny na cele kultu religijnego, których łączna wartość z tytułów określonych w ust. 1 pkt. 9 nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty stanowiącej 6% dochodu. 

Odliczanie jest możliwe, jeżeli wysokość darowizny jest udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego. Limit 6% nie ma zastosowania do darowizn na kościelną działalność charytatywno – opiekuńczą, przy czym darowizny w tym przypadku podlegają odliczaniu nielimitowanemu do wysokości podstawy opodatkowania. Również te darowizny podlegają udokumentowaniu dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego oraz dodatkowy warunek, to przedstawienie darczyńcy przez kościelną osobę prawną – w okresie dwóch lat od dna przekazania darowizny – sprawozdania o przeznaczeniu jej na działalność charytatywno – opiekuńczą. 

Definicji kultu religijnego nie zawiera ustawa. Można posłużyć sie w tym przypadku słownikiem języka polskiego i urzędowymi interpretacjami, które stwierdzają, iż celom kultu religijnego służą działania, które odnoszą sie do praktyk, obrzędów i uroczystości religijnych, jak też dotyczące obiektów sakralnych i związanej z nimi infrastruktury.

Darowizny od osób prawnych

Zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt. 7 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przedmiotem odliczenia od dochodu mogą być darowizny na cele kultu religijnego – łącznie do wysokości nieprzekraczającej 10% dochodu.

Ustawa nie zawiera definicji pojęcia „kultu religijnego”. Według Słownika języka polskiego kult religijny oznacza ogół obrzędów religijnych jakiejś religii, całokształt czynności religijnych. 

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 24 lutego 2010 r. (kierując sie definicją słownikową) stwierdził, że celom kultu religijnego służą działania, które odnoszą sie do praktyk, obrzędów i uroczystości religijnych, jak też dotyczące obiektów sakralnych i związanej z nimi infrastruktury. 

Odliczeniu podlega tylko darowizna właściwie udokumentowana tj. dowodem wpłaty na rachunek obdarowanego.

Ponadto podatnicy mogą odliczyć darowizny przekazane kościelnym osobom prawnym na działalność charytatywno – opiekuńczą, w pełnej wysokości, a to na mocy art. 55 ust. 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. nr 29, poz. 154 ze zm.).

Warunkiem odliczania takiej darowizny jest przedstawienie przez kościelną osobę prawną pokwitowania odbioru oraz – w okresie dwóch lat od dnia przekazania darowizny – sprawozdania o przeznaczeniu jej na działalność charytatywno – opiekuńczą.